Pod registračním formulářem naleznete informace k ochraně osobních údajů.

Nahrává se kalendář...
- Dostupné
 
- Rezervováno
 
- Čekající na potvrzení

captcha

Vážení hosté,

v souvislosti s nabytím účinnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů neboli GDPR) dne 25.5.2018 si Vás dovolujeme informovat:

Správcem osobních údajů je ZEPO STRACHOTICE, spol. s r.o., se sídlem Micmanice 355, 671 29 Strachotice, IČ: 489 06 450.

Jaké osobní údaje zpracováváme?

ZEPO STRACHOTICE, spol. s r.o., shromažďuje a zpracovává tyto běžné osobní údaje: základní identifikační údaje a kontaktní údaje našich hostů, tj. jméno, příjmení, adresa, datum narození, číslo průkazu totožnosti, u internetových rezervací ještě navíc telefonní číslo a e-mailovou adresu.

K jakým účelům osobní údaje využíváme?

Osobní údaje zpracováváme bez souhlasu hostů za účelem splnění zákonné povinnosti, jednání o smlouvě a plnění smlouvy. Osobní údaje jsou zpracovány v elektronické podobě pomocí prostředků výpočetní techniky nebo v listinné podobě.

Jak dlouho jsou osobní údaje uchovávány?

Osobní údaje jsou uchovávány v závislosti na účelu po dobu trvání jakéhokoliv smluvního vztahu a dalších 10 let po zániku posledního smluvního vztahu dle platných právních předpisů.

Musíme osobní údaje poskytnout?

Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Veškeré Vámi poskytnuté osobní údaje jsou však nezbytné pro splnění zákonných povinností pro poskytnutí našich služeb a bez těchto osobních údajů nemůžeme požadované služby poskytnout.

Komu Vaše osobní údaje předáváme?

Vaše osobní údaje předáváme státním orgánům, pokud je tato povinnost stanovena zákonem, a dále pokud je to nezbytné pro ochranu práv ZEPO STRACHOTICE, spol. s r.o.

Můžeme také pověřit zpracováním osobních údajů třetí osobu, tzv. zpracovatele. Zpracování je možné pouze na základě uzavřené smlouvy, která zavazuje zpracovatele ke stejné míře ochrany údajů, jakou poskytuje sama naše společnost.

Jaká jsou vaše práva ve vztahu ke zpracování a předávání osobních údajů?

V souladu s platnou legislativou můžete uplatnit svá práva subjektů údajů. Máte právo na přístup k osobním údajům, které o vás zpracováváme, právo na přenositelnost vybraných osobních údajů přímo jinému správci a právo požadovat opravu osobních údajů. Můžete požádat o výmaz osobních údajů, popř. omezení jejich zpracování, pokud ovšem není nutné dále je zpracovávat pro splnění právních povinností nebo pokud je jich třeba, abychom vám mohli nadále poskytovat služby. Můžete také vznést námitku proti zpracování osobních údajů. Tato práva můžete uplatnit osobně v místě provozovny na adrese Vrbovec 901, 671 24 Vrbovec, písemně na adrese Mašovice 154, 669 02 Znojmo nebo e-mailem na adresu

Každé takové podání námitky vyhodnotíme a o výsledku vás budeme informovat.

Kdo vykonává dozor v oblasti ochrany osobních údajů?

Pokud se nám nepodařilo uspokojivě vyřešit vaše dotazy nebo námitky v oblasti ochrany osobních údajů, máte právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, sídlo: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz

Tato pravidla platí od 25. 5. 2018.